Tilbake

Reglement

Utleiereglement og leiepriser for Skotselv kultursal
GENERELT
• Øvre Eiker kommune, ved Teknisk seksjon, har hovedansvaret for drift og vedlikehold av kultursalen
• Skotselv Grendeutvalg har ansvar for utleie og koordinerer utleie og fakturering med aktivitetskoordinator Øvre Eiker kommune
• Det forutsettes at utleie- og ordensreglementet for kultursalen aksepteres og overholdes
• Søknad om leie av kultursalen rettes til Skotselv Grendeutvalg ved Andreas Sveaass
• Ved spørsmål, ring Andreas Sveaas telefon nr.: 906 62 461eller aktivitetskoordinator Roger Faane telefon nr.: 409 12 959
• Kultursalen kan leies i følgende tidsrom:
- Hverdager: 1700 – 22:00
- Lør- og søndager: 10:00 – 22:00
- Andre helligdager: 12:00 – 18:00

Om andre ønskende tidspunkt, så avtales det direkte med utleier


PRIORITERINGER

• Utleie og bruk av kultursalen ved Skotselv prioriteres i følgende rekkefølge:
1. Skole og kultur aktivitet på dagtid.
2. Lag og foreninger med barn og ungdomsarrangement/øving
3. Lag og foreningers voksenaktivitet
4. Kommersielle aktører utenom det frivillige organisasjonslivet
5. Lag og foreninger utenfor Øvre Eiker
• Langvarig leieforhold prioriteres foran kortvarige leieforhold og enkeltarrangement
• Ved spesielle arrangementer kan Skotselv Grendeutvalg pålegge leietakere å vike plass fra sine oppsatte tider - inntil 4 ganger pr. sesong/år. Beskjed om dette skal gis leietakeren i så god tid som mulig og senest 14 dager før. Timer som må vike for andre arrangementer, vil ikke bli fakturert.
• Dersom arrangementskollisjoner eller spesielle situasjoner ved utleie skulle oppstå, skal aktivitetskoordinator involveres som beslutningsinstans.


LEIEBETINGELSER
- Leietakere av kultursalen kan søke om å benytte salen i en periode på inntil 10 måneder (et skoleår). Utleie utover skoleåret søkes spesielt.
- Disposisjonsrett til lokalet fordeles gjennom søknad én gang pr. år, med søknadsfrist 15. mars
- Brukere som ønsker å benytte kultursalen etter søknadsfristens utløp, må sende skriftlig søknad senest èn måned før planlagt arrangement
- Lokaler som er tildelt skal kun benyttes på det tidspunktet og til det formålet som er innvilget i søknaden
- Fremleie av lokalet er ikke tillatt
- Ved arrangementer som krever renhold utover ordinær renholdsplan, belastes leietaker for ekstra
renholdsutgifter
- Bruk av lyd- og lysutstyr som tilhører kultursalen er ikke beregnet med i pristabellen og diskuteres ved hvert enkelt tilfelle
- Ved ønske om alkoholservering vises det til alkoholpolitisk handlingsplan og ambulerende skjenkebevilling i Øvre Eiker kommune. Søknadsskjema om skjenkebevilling (som ligger på kommunens hjemmesider) sendes Øvre Eiker kommune på e-post: post@ovre-eiker.kommune.no
- Ved brudd på utleie- og/eller ordensreglement kan avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning

BETALINGSBETINGELSER

- Utleiepriser er spesifisert i leiepristabellen. Eventuelle prisendringer gjøres i forbindelse med årlig
budsjettbehandling.
- Betaling: Leietaker blir fakturert etter gjennomført arrangement. (For flere leieforhold, gjøres faktureringen ved semesterslutt). Etter forfallsdato påløper renter i henhold til forsinkelsesloven (LOV 1976-12-17 nr. 100:Lov om renter ved forsinket betaling m.m.)
- Ved benyttelse av lokaler utover avtalte tidsrom, faktureres leietaker ekstra
- Gjensidig oppsigelsestid er én måned. Dersom denne avtalen ikke overholdes, blir leietaker fakturert full leie.
- Utleier har myndighet til å fastsette en pakkepris på utleie ved store arrangementer og/eller spesielle
anledninger utover det som fremkommer i pristabellen
- Utleie i forbindelse med bevegelige helligdager avtales særskilt