Grendeutvalget

Grendeutvalget skal sammen med befolkningen medvirke til at bygda blir et bedre sted å bo, vokse opp og bli gammel i. Dette vil være viktig for oss.

Virke som koordinator mellom lokalmiljøet og offentlige myndigheter
Virke som koordinator mellom ulike interessegrupper i lokalmiljøet
Uttale seg om kommunale saker som gjelder arbeidsområdet
Virke som informasjonsformidler i lokalmiljøet
Legge til rette for og være initiativtaker til kulturelle og andre tiltak som kan berike lokalmiljøet