Tilbake

Vedtekter

VEDTEKTER FOR SKOTSELV GRENDEUTVALG
FORMÅL

Grendeutvalget skal sammen med befolkningen medvirke til at bygda blir et bedre sted å bo, vokse opp og bli gammel i, ved å:

 •     Arbeide for å virkeliggjøre verdiene i Verdimanifestet
 •     Virke som koordinator mellom lokalmiljøet og offentlige myndigheter
 •     Virke som koordinator mellom ulike interessegrupper i lokalmiljøet
 •     Virke som inspirator for befolkningen til å skape større nørmiljøinteresse
 •     Uttale seg om kommunale saker som gjelder arbeidsområdet
 •     Virke som informasjonformidler i lokalmiljøet
 •     Fremme lokale saker overfor offentlige myndigheter, når ikke særintereser tar seg av dette
 •     Arbeide for at innbyggerne fra ulike kulturer integreres og trives i sitt nærmiljø
 •     Legge til rette for og være initiativtaker til kulturelle og andre tiltak som kan berike lokalmiljøet
 •     Fremme forslag til fornyelser/forbedringer i bygda som lokalmiljøet kan være tjent med

ORGANISERING
Grendeutvalget

Grendeutvalget består av 7 representanter, hvor alle deler av bygda bør være representert. Representantene velges for 2 år. Valgkomiteen sørger også for å finne 3 vararepresentanter. Alle tre innkalles til alle grendeutvalgets møter.


Komitèer

I spesielle saker kan Grendeutvalget nedsette komiteer. Komitemedlemmer kan være andre enn Grendeutvalgets medlemmer. Minimum en Grendeutvalgsrepresentant skal delta. Komiteer er underlagt Grendeutvalget.
 

Sekretær

Grendeutvalget kan engasjere sekrretær på deltid direkte underlagt utvalget, og som står for den daglige driften.
 

Valgkomitè

Valgkomiteen består av 3 personer og velges fortrinnsvis blant tidligere medlemmer av Grendeutvalget. Valgkomiteen legger fram forslag for årsmøtet på leder, nestleder, kasserer, event. sekretær, revisorer (2), valgkomite (3). Disse velges for 1 år av gangen.


MØTER
Grendeutvalgets årsmøte

Årsmøtet er øverste beslutningsmyndighet. Møtet avholdes innen utgangen av februar. Møtet er åpent for alle. Årsmøtet bekjentgjøres med minst 2 ukers varsel. Saker må være leder / sekretær i hende senest en uke før årsmøtet. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Grendeutvalgets årsmøte skal behandle følgende saker:

 •     Årsberetning og regnskap
 •     Forslag til budsjett og prioritering av saker
 •     Evt. fullmakter
 •     Evt. vedtektsendringer
 •     Innkomne saker
 •     Valg

Møter i grendeutvalget og i komitèene

holdes ved behov
 

Grendemøter

Det avholdes minst ett Grendemøte og ett Kulturtorg pr år. Møtene er åpne for alle.
 

REFERATER

Referater fra årsmøtet sendes medlemmer i Grendeutvalget og øvrige frammøtte. Referat fra Grendeutvalgsmøtene sendes Grendeutvalget og vararepresentanter.